பெண்கள் முன்னேற்றம், சமத்துவம் என்று குரலெழுப்பும் அதே சமயம், நம்மை சுற்றி நடந்து வரும் செயல்கள், செயல் திட்டங்களைப் பற்றி நாம்…