‘பெண்ணதிகாரம்’ சிறப்பிதழுக்காக நான் சந்திக்கும் ஆளுமைகளின் பட்டியலை  தயார்செய்து, அவ்வப்பொழுது, என் ‘புழுதி’ குழுவினருடன் ஆலோசிப்பேன். ஜோதிடம் சார்ந்து ஒருவரை நாம்…