1.உங்களைப் பற்றிய அறிமுகம்?          பென்சில் முனையில் தொடங்கிய என் கலைப் பயணம் இன்று பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் என பல நாட்டவர்களிடம்…