உலகளவில் மனிதன், தற்காலச் சுமைகளிலிருந்து சிறிது நேரம் ஓய்வு பெற, கடந்த கால நினைவுகளை எண்ணிப் பார்க்க ஆரம்பிப்பான். எந்த காலத்திலும்…