முகநூலில் வந்த ஒரு பதிவைப் பார்த்து,  ‘இந்திர நீலம்’ எனும் புத்தகத்தை வாங்கி வாசித்தேன். பெண்ணியம் சார்ந்த, துணிச்சல் மிக்க வாசிப்பிற்கு,…