ஒருஅடிப்படையான தொழில்நுட்பம் என்பது மனித வளர்ச்சிக்காக , மனிதனின் அடிப்படை விஷயங்களான , உணவு , உடை, உறக்கம், இதை விரிவடைய…