தடை, தடம் , பெண்

“பெண்கள்அறிவைவளர்த்தால் – வையம் பேதமை யற்றிடும் காணீர் “  பாரதியின் சத்திய வாக்கு இது. பலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பெருமைப் பட்டுக்கொள்வோம். கரண்டியைத்…