தமிழும் ,தமிழர்களும்

ஒரு தமிழாசிரியரின் குரலில்  ஏதேனும் நண்பர்கள் கூடுகையில் இல்லை நிகழ்வுகளில் அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளும் போது நான் தமிழ் ஆசிரியர் என்றுச் சொன்னால்…