இந்தியாவில் கம்யூனிச இயக்கம் – ஒர் அறிமுகம்

தத்துவஞானிகள் பலரும் உலகில் நிலவும் வறுமை, ஏற்றத்தாழ்வு, சமநிலையற்ற தன்மை குறித்து விரிவாக, அதற்கான விளக்கத்தை எடுத்துக்கூறினர். ஆனால் காரல் மார்க்ஸ்…