படைப்பின் பயணம்

படைப்பு…. சமூகத்தின் இணைப்பு. இலக்கியத்துக்கான தனி மேடை. இலக்கியம் என்பது ஒரு சமூகத்தொகுப்பு. உண்மையான இலக்கியம் மக்களுக்கானதாய் மட்டுமே இருக்க முடியும்.…