உயிர் சுமப்பவளின் கதை

ஏழு கோடி கருமுட்டைகளோடு பிறக்கின்றாள் பெண். அவள் தன் வாழ் நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உடல் , மன அளவில்…