தனிமை..

சொந்தம் விடுத்து  சொந்த மண்ணைவிட்டு வேலை தேடி வெளிநாடு வந்து  காலை ஊன்றி நிற்க காலத்தைத் தொலைத்துவிட்ட  என்னைப் போன்றவரின் எண்ணக்…