க்வாண்டம் கோட்பாடும் நனவுநிலையும்

க்வாண்டம் இயற்பியல் என்பது பொருள், ஆற்றல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை மட்டத்தைக் குறித்த ஆய்வாகும். இயற்கையைக் கட்டமைக்கும் அம்சங்களின் பண்புகளையும் நடத்தைகளையும் அறிவதற்கான…