அவனுக்கென்னப்பா?  வெளிநாட்டு சம்பாத்தியம்

‘திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு’ என்ற இந்த சொற்றொடர் மிக பிரலமானது. உலகில் பணம் இல்லாதவனை யாரும் மதிக்க மாட்டார்கள். எனவே,…