பூப்பெனப்படுவது –  வலியும் வலி சார்ந்த இடமும்

தமிழில் பூப்பு என்ற சொல் தான் தொடக்க காலத்திலிருந்து தொன்று தொட்டு வருகிறது. தற்காலத்தில் பூப்பு என்பதைக் குறிக்க மாதவிடாய் என்ற…