மருத்துத்வதுறையில் தொழிற்நுட்பம்

மருத்துவத் துறையில் தொழிற்நுட்பத்தின் பங்கு என்றால் நாம் மருத்துவமனையின் அன்றாட நிகழ்வில் இருந்து எடுத்துக்கொள்வோம். முன்பெல்லாம் ஒரு நபர் மருத்துவமனைக்கு வருகிறார்…