நவீன தொழில்நுட்பம், மரபார்ந்த தொழில்களின் பரிணாமம்

நவீன அறிவியல் தொழில் நுட்பமும், மரபுசார் அனுபவ அறிவியலும் ஒன்றுக்கொன்று இயைந்தும் முரண்பட்டும் வருகின்றது. நவீன அறிவியல் கல்விமுறை மரபுசார் அனுபவ…