அக்னி சிறகுகளும் வேண்டாம்

தங்கக் கூண்டுகளும் வேண்டாம்! ( மலர் மலர்தலே இயல்பு) எதை ஒரு சமூகம் புனிதப்படுத்துகிறதோ அதன் பின் நிறைய கட்டமைப்புகளையும் நம்பிக்கையையும்…