கா… கா….

முகப்பு எங்களை பற்றி இதழ்கள் ஆசிரியர்கள் தொடர்புக்கு எத்தித் திருடும் அந்தக் காக்காய் அதற்கு இரக்கப்பட வேணும் பாப்பா… காக்கைப் போல…