ஆஸ்திரேலிய வாழ்க்கை: வாய்ப்புகளின் கடவுச்சீட்டு.

உனக்கென்னப்பா, “நீ பணக்கார வீட்டுப் பையன். உனக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. நீ எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம். என்ன வேண்டுமானாலும்…