பெண்மையின் சக்திவாய்ந்த சிம்பொனி

தன்னை அரசவைக்கு அழைத்துச்செல்ல வந்த துச்சாதனனிடம் பாஞ்சாலி, தான் மாதவிலக்குக் காரணமாக, ஒற்றையாடை உடுத்தியிருப்பதால், அரசவைக்கு வரவியலாது, என்று கூறுவாள்.  இந்தச்…