இது உண்மையிலேயே ஒரு தேசிய நிறுவனம்: இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்

இயக்கத்தின் ஆரம்பம்: உலகில் உள்ள எந்த ஒரு இயக்கமும், மக்கள் மத்தியில் வேர் ஊன்றி, வளர்ச்சி பெற, ஒரு கருத்தியல் அவசியம். …