கத்தார் துள்ளல் பறையிசைக் குழு.

தமிழர்களின் ஆதி கலையான இந்த பறையாட்டம்  தமிழகத்தோடு நின்றுவிடாமல் உலகெங்கும் பரவ வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு கத்தாரில் ஆரம்பிக்கப் பட்டதே…