வேர்கள் கல்வி அறக்கட்டளை

 2002 ஆம் ஆண்டு முதல் குழந்தை நலனுக்காக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் தன்னார்வத் தொண்டர்கள் குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட வேர்கள் அறக்கட்டளை. குழந்தைத்…