வாழ்க்கை சொல்லும் வழியில் பயணிப்போம்.

திரைகடலோடியும் திரவியம் தேடு என்பது தமிழனின் பழமொழி, அன்று செல்வம் சேர்ப்பதற்காக தன்படை பலத்தின் துணை கொண்டு உலகின் பெரும்பகுதியை தமிழன்…