புழுதி பெண்ணதிகாரம் சிறப்பிதழுக்காகப் பல தொழில் நிறுவனத்தினை நடத்தும் பெண் ஆளுமைகளிடம்  மட்டுமில்லாமல்  வீட்டை நிர்வகிக்கிற, சிறு குறு தொழில் செய்யும் பல பெண் ஆளுமைகளிடம்…