‘பெண்ணதிகாரம்’ சிறப்பிதழுக்காக பல பெண்களை நேரிலும் இணையவழி மூலமாகவும் சந்திக்கும் மாபெரும் வாய்ப்புக் கிட்டியது. அதில் நான் மிரட்சியுடன் பார்த்து வியந்த…