ஒரு காலை வேளை, திருமிகு சித்ரா அவர்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டேன். “ஹலோ.. சித்ரா ஹியர்..” “ஹலோ  மேம். பத்மா பேசுறேன்.”…