புழுதி: நவீன கலை இலக்கியத்தின் கூடுகை

“இயக்கமே எல்லாம்;  இறுதி இலட்சியம் என்பது ஒன்றுமில்லை” – பெர்ன்ஷ்டைன் புத்தகம் வாசிப்பது. வாசித்த புத்தகத்தை நண்பர்களுடன் கூடிப்பேசுவது. ஒவ்வொரு வார…