தமுஎகச என்னும் பண்பாட்டுப் பேரியக்கம்

தோற்றமும் வளர்ச்சியும் மதுரை பேருந்து நிலையத்திற்குப் பின்னால் உள்ள அந்தப் பகுதிக்குப் பெயர் திடீர்நகர். பெயர்ப்பொருத்தம் கச்சிதமாக இருந்தது. வெறும் கரடாகக்…