உலகெங்கிலும், கடந்த சில ஆண்டுகளில், பெண்கள் சுய நிர்ணய உரிமை அல்லது, ‘பெண்ணதிகாரம்’ என்ற வார்த்தை, பெண்களின் வளர்ச்சிக்கான தடையை  நீக்கவல்ல…