வாசகர்களுக்கு, மாத(ய)விடாய்! ஆமாம்.. பெண் எப்போது பூப்பெய்கிறாள் எப்போது மாதவிடாய் அவளிடமிருந்து விடைபெறுகிறது என்பது ஒரு மாயம் தான்!… இன்னும்கூட மாதவிடாய்…