கணியன் கூற்று.

புழுதிக்கும் புழுதியின் பூரிப்புமிகு வாசகர்களுக்கும் எமது அன்பான வணக்கங்கள். நெடிய வடிவான தெருக்களும் இல்லை, உலக வரைப்படத்தில் ஒண்டிக்கொள்ள ஒரு இடமும்…