பூப்பு முதல் மூப்பு வரை… அற்புதம் செய்யும் அக்குயோகா! 

ஒரு பெண்குழந்தை மண்ணில் பிறந்து கல்வி, கலை, விஞ்ஞானம் மற்றும் மெய்ஞ்ஞானம் என்ற எத்துறையில் சிறப்புப் பெற்றாலும் அவளின் வாழ்வில் ஏறத்தாழ…