நீரின்றி அமையாது உலகு ; உணவெனப்படுவது  நிலத்தோடு நீரே

எப் 5 பசுமை தொண்டு நிறுவனம் (f5 Green.org) 2015இல், பல்வேறுபட்ட துறைகளில் நிபுணத்துவம் கொண்ட, ஒத்த கருத்தையும், இலக்கையும் உடைய…