கடல் –  உலகச் சூழலியல் மேம்பாட்டின் ஆதாரம்

அடிப்படையில் இயற்கை, பேரிடர்களை நிகழ்த்துவதில்லை; இயற்கையை நாம் அணுகும் விதம்தான் பேரிடர்களுக்குக் காரணமாகிறது. மனிதனின் பேராசையும் இயற்கையின்பால் காட்டும் அலட்சியமும், பேரிடர்களின்…

மனித மனத்தை ஈரம் உலராமல் காப்பாற்றும் வல்லமை கொண்ட ஆர்.சூடாமணியின் எழுத்து.

“உனக்கு யாரும் இல்லை என்று மனசு தளராதே. எழுதிக் கொண்டே இரு. உன் எழுத்தைப் படித்துவிட்டு யாராவது உன்னைத் தேடிக்கொண்டு வருவார்கள்.…