ஒசூர் அன்புக்கரங்கள்

பல்வேறு தனியார் நிறுவன தொழிலாளர்களின்  சிறிய குழுமுயற்சியில் 1995ஆம் ஆண்டு  ஜூன் மாதத்தில் அன்புக்கரங்கள் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. ஆதரவற்ற இல்லங்களுக்கு உதவுவது …