மஞ்சள் தொண்டை சின்னான்

இந்தியளவில் சுமார் 22 வகைகளும், தென்னிந்தியாவில் சுமார் 8  வகையான சின்னான்களும் (Bulbuls) கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மஞ்சள் தொண்டை சின்னான் (Yellow-throated Bulbul)…