என்னை செதுக்கிய பறவை நோக்குதல்

முகப்பு எங்களை பற்றி இதழ்கள் ஆசிரியர்கள் தொடர்புக்கு எட்டி வைத்த முதல் அடி: என் சிறு வயது முதலே நான்  பறவைகளைப்…