பறப்பது நீயல்ல நானல்ல காலாதீதம்

முகப்பு எங்களை பற்றி இதழ்கள் ஆசிரியர்கள் தொடர்புக்கு எழுதப்படும் போதும் வாசிக்கும் போதும் பறந்து கொண்டே இருக்கிறது கவிதை. தத்தித்தத்தி சிறிது…