சொர்க்கமே என்றாலும்.

பட்டுக்கோட்டை என்றால்  அனைவரின் நினைவு எண்ணங்களில் ஒரு நொடியாவது சிறகடித்து பறப்பது பட்டுக்கோட்டையை பாட்டுக்கோட்டையாக மாற்றிய அய்யா கவிஞர் கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின்…